Formularz kontaktowy

X
(opcjonalnie)
(opcjonalnie)
*
Prosimy wpisać adres email Prosimy o wpisanie właściwego adresu email
*
Prosimy wpisać treść wiadmości Przepraszamy Twoja wiadomość jest za krótka

Serwis Referendum24 zorganizowany został na rzecz promocji demokracji bezpośredniej przez grupę entuzjastów rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce.

Prowadzony jest w ich mieniu przez partię Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców e

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem i kontaktu z nami w przypadku pytań.

Regulamin w .pdf
referendum w polsce

Informacje o referendach w Polscej

referenda
Dodano:
20
PAŹ
2014
Referendum lokalne może zostać zorganizowane przez mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego.Określa ustawa z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym.

Mieszkańcy wyrażają w nim swoją wolę:
1) w sprawie odwołania organu stanowiącego tej jednostki,
2) co do sposobu rozstrzygania sprawy dotyczącej tej wspólnoty, mieszczącej się w zakresie zadań i kompetencji organów danej jednostki,
3) w innych istotnych sprawach, dotyczących społecznych, gospodarczych lub kulturowych więzi łączących tę wspólnotę.


Przedmiotem referendum gminnego może być również:
1) odwołanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta),
2) samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy.
Referendum przeprowadza się z inicjatywy organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego lub na wniosek co najmniej:

1) 10% uprawnionych do głosowania mieszkańców gminy albo powiatu,
2) 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców województwa.


W sprawach odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego (rady gminy lub miasta, rady powiatu bądź sejmiku wojewódzkiego) przed upływem kadencji, co do zasady, rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum przeprowadzonego na wniosek mieszkańców. Jednakże radę gminy może także rozwiązać Sejm na wniosek Premiera w przypadku powtarzającego się naruszania przez radę gminy Konstytucji lub ustaw.

Referendum w sprawie odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego nie przeprowadza się:
1) przed upływem 10 miesięcy od dnia wyborów albo od dnia ostatniego referendum w tej sprawie,
2) jeżeli data wyborów przedterminowych, przeprowadzanych w wyniku referendum, miałaby przypaść w okresie 8 miesięcy przed zakończeniem kadencji organu stanowiącego.


Referendum przeprowadzane z inicjatywy mieszkańców
Z inicjatywą przeprowadzenia referendum na wniosek mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego wystąpić może:
1) grupa co najmniej 15 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do organu stanowiącego danej jednostki samorządu terytorialnego, a w odniesieniu do referendum gminnego ? także 5 obywateli, którym przysługuje prawo wybierania do rady gminy,
2) statutowa struktura terenowa partii politycznej działająca w danej jednostce samorządu terytorialnego,
3) organizacja społeczna posiadająca osobowość prawną, której statutowym terenem działania jest co najmniej obszar danej jednostki samorządu terytorialnego.

Organizatorzy referendum mają 60 dni na zebranie podpisów mieszkańców danej społeczności lokalnej, którzy popierają konkretną inicjatywę. Aby referendum doszło do skutku na listach podpisać musi minimum 10% mieszkańców danej jednostki terytorialnej. Listy trafiają następnie do komisarza wyborczego. Ten ma 30 dni na przyjęcie, bądź odrzucenie wniosku o referendum. Na postanowienie komisarza o odrzucenie wniosku przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Referendum przeprowadzane jest w ciągu 50 dni od upublicznienia decyzji komisarza referendum o przyjęciu wniosku.

Referendum jest ważne, jeśli udział w głosowaniu wzięło 3/5 obywateli, którzy wzięli udział w poprzednich wyborach wybierających wójta, prezydenta, burmistrza, radę miasta etc.Referendum przeprowadzane z inicjatywy organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum bezwzględną większością głosów swojego ustawowego składu.

Uchwała ta zawiera:
pytanie lub pytania referendum albo warianty zaproponowane mieszkańcom jednostki do wyboru, termin przeprowadzenia referendum,
wzór karty do głosowania,
kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.

W przypadku gdy przedmiotem referendum gminnego jest samoopodatkowanie się mieszkańców na cele publiczne, uchwała rady gminy wskazuje również cel lub cele oraz zasady samoopodatkowania. Uchwała ta podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, przy czym uchwała rady gminy podlega ponadto bezzwłocznemu rozplakatowaniu lub ogłoszeniu w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

Referendum na wniosek mieszkańców w sprawach innych niż odwołanie organu stanowiącego
Inicjator referendum przekazuje pisemny wniosek o przeprowadzenie referendum przewodniczącemu zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie potwierdza na piśmie otrzymanie wniosku. Wniosek ten powinien zawierać pytanie lub pytania referendum albo warianty zaproponowane do wyboru, a jeżeli wniosek dotyczy referendum w sprawie samoopodatkowania ? cel lub cele oraz zasady samoopodatkowania. Przewodniczący zarządu jednostki samorządu terytorialnego przekazuje niezwłocznie wniosek przewodniczącemu organu stanowiącego tej jednostki.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego powołuje ze swego składu komisję do sprawdzenia, czy wniosek mieszkańców o przeprowadzenie referendum odpowiada przepisom ustawy. Do udziału w pracach komisji w charakterze obserwatora zaprasza się inicjatora referendum lub jego pełnomocnika. Inicjator referendum lub jego pełnomocnik może w razie potrzeby, w tym z własnej inicjatywy, składać komisji dodatkowe wyjaśnienia i przedstawiać dowody. Komisja może również żądać od inicjatora referendum lub jego pełnomocnika złożenia takich wyjaśnień i przedstawienia dowodów. Wniosek o przeprowadzenie referendum niespełniający warunków, komisja zwraca inicjatorowi referendum, wyznaczając 14 dni na usunięcie uchybień. Jeżeli komisja stwierdzi, że wniosek o przeprowadzenie referendum zawiera uchybienia, których nie można usunąć, przekazuje wniosek organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz ze swoją opinią.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia referendum, jeżeli wniosek mieszkańców spełnia wymogi ustawy oraz nie prowadzi do rozstrzygnięć sprzecznych z prawem; organ stanowiący jest związany treścią wniosku. Musi to zrobić na nie później niż 30 dni od złożenia wniosku przewodniczącemu zarządu. W przypadku złożenia dwóch lub więcej wniosków mieszkańców o przeprowadzenie referendum organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w takiej kolejności, w jakiej wnioski zostały przekazane przewodniczącemu zarządu tej jednostki przez inicjatorów referendów lub ich pełnomocników. Organ stanowiący może również, jeżeli jest to możliwe, poddać jednocześnie wszystkie wnioski lub ich część pod referendum.

Na uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego odrzucającą wniosek mieszkańców w sprawie przeprowadzenia referendum, inicjatorowi referendum służy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały lub upływu terminu do jej podjęcia. SA rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia skargi. Od wyroku przysługuje skarga kasacyjna. Wyrok sądu uwzględniający skargę zastępuje uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.

Referendum w sprawie odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego
Inicjator referendum w sprawie odwołania organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego przekazuje na piśmie, komisarzowi wyborczemu, wniosek mieszkańców wraz z informacją o spełnieniu obowiązków wskazanych wcześniej. Komisarz wyborczy niezwłocznie potwierdza na piśmie otrzymanie wniosku. Komisarz wyborczy zwraca inicjatorowi referendum lub jego pełnomocnikowi wniosek zawierający uchybienia i wyznacza 14 dni do ich usunięcia. Komisarz wyborczy odrzuca wniosek o przeprowadzenie referendum, w którym stwierdził nie dające się usunąć uchybienia. Postanowienie o odrzuceniu wniosku przekazuje się niezwłocznie inicjatorowi referendum lub jego pełnomocnikowi. Komisarz wyborczy wydaje postanowienie o przeprowadzeniu referendum lub odrzuceniu wniosku nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jego złożenia.

Postanowienie wojewódzkiego komisarza wyborczego o przeprowadzeniu referendum zawiera:
termin przeprowadzenia referendum,
wzór i treść karty do głosowania,
kalendarz czynności związanych z przeprowadzeniem referendum.

Na postanowienie komisarza wyborczego odrzucające wniosek o przeprowadzenie referendum, a także w przypadku niedotrzymania przez komisarza terminu, inicjatorowi referendum służy skarga do NSA w terminie 14 dni od dnia doręczenia postanowienia. NSA rozpatruje skargę w terminie 14 dni od dnia jej zgłoszenia. Wyrok sądu jest ostateczny. Wyrok sądu uwzględniający skargę zastępuje postanowienie komisarza wyborczego.

Referendum przeprowadza się w dzień wolny od pracy w okresie między 30 a 40 dniem od dnia opublikowania postanowienia komisarza wyborczego w tej sprawie albo od dnia ogłoszenia przez WSA (ewentualnie NSA) wyroku.

Referendum w sprawie odwołania organu jednostki samorządu terytorialnego pochodzącego z wyborów bezpośrednich jest wiążące jeżeli udział w nim wzięło nie mniej niż 3/5 liczby biorących udział w wyborze odwoływanego organu.
przepisy referendum lokalne
Dodano:
19
PAŹ
2014
28 kart z podpisami pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Straży Miejskiej zginęło - twierdzą inicjatorzy przeprowadzenia akcji. Sprawą zainteresowali augustowską prokuraturę. - Bzdura - odpiera zarzut burmistrz Kazimierz Kożuchowski. - Dokumenty są w komplecie. Tyle tylko, że zostały ułożone. Dodajmy, że wcześniej organy ścigania zawiadomił włodarz miasta . Nabrał bowiem podejrzeń, że część podpisów może być sfałszowana. - Na listach były nazwiska osób, które nie żyją - argumentował. » http://www.wspolczesna.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20141016/REG11/141019788
referendun karty podpisów zaginęły karty z podpisami
Dodano:
19
PAŹ
2014
Wbrew logice i ekonomice Państwowa Komisja Wyborcza sugeruje, aby referendum w sprawie odwołania Straży Miejskiej w Przemyślu zorganizować w innym terminie niż 16 listopada kiedy odbędą się wybory samorządowe. Pod wnioskiem o referendum podpisało się ponad 6 000 osób. Na pewno gdyby odbyło się w dniu wyborów frekwencja przekroczyłaby 30% To wzmocniłoby społeczeństwo obywatelskie. Sukces referendum to sukces demokracji. PKW działa przeciwko skuteczności referendum ? Robert Choma, prezydent Przemyśla, zapewnia, że nie ma formalnych przeszkód, aby referendum miało miejsce wraz z zaplanowanymi na 16 listopada br. wyborami samorządowymi.
referendum termin wybory
Dodano:
19
PAŹ
2014
Dlaczego Obywatelski Elbląg nie jest w posiadaniu wszystkich podpisów, wyjaśnia w oświadczeniu pełnomocnik Kazimierz Falkiewicz. Informuje także jakie plany ma Obywatelski Elbląg w sprawie likwidacji straży miejskiej i przyłączenia Elbląga do województwa pomorskiego. Poniżej publikujemy jego treść.

Pod koniec września, po otrzymaniu telefonicznej informacji, spotkałem się z trzema nieznanymi mi wcześniej osobami, które pokazały że posiadają około 1.900 podpisów za przeprowadzeniem referendum. Usłyszałem, że wszystkie zebrane podpisy zostaną przekazane Grupie referendalnej podczas współorganizowanego przez nas festynu w dniu 4 października na Placu Kazimierza Jagiellończyka. W trakcie festynu, około godziny 20 zostałem poinformowany, że członkowie grupy, która zbierała i posiada w/w podpisy przekażą je pod warunkiem, że oficjalnie oświadczę iż zostały zebrane przez ich partię. Fakt ten miałem potwierdzić przez złożenie osobiście podpisu na przedłożonym oświadczeniu.

Na powyższą ?propozycję? oczywiście nie wyraziłem zgody, co uczyniłem z następujących powodów. Zbieraliśmy podpisy jako wolontariusze, bezpartyjni mieszkańcy i nie włączaliśmy w naszą akcję żadnej partii politycznej. Ponadto, nie wiem czy powyższa propozycja nie miała być prowokacją mającą na celu zdyskredytować w oczach mieszkańców Elbląga Obywatelski Elbląg bądź wymienioną przez nieznanych mi osobników partię polityczną.

Zgodnie z prawdą nie wiem z kim rozmawiałem, oraz kto zbierał i zatrzymał tak znaczną ilość podpisów podszywając się pod Obywatelski Elbląg, oraz komu zależało na tym aby do przeprowadzenia referendum nie doszło?
Przyznaję, że nie przewidziałem takiej sytuacji, ponieważ nie było tej determinacji, którą się cechowaliśmy się podczas zbierania podpisów w 2013 r. Przewidując taki obrót sprawy, brakujące podpisy mogliśmy zebrać beż żadnego trudu podczas dwóch festynów, w których brało udział około 23.000 elblążan.
Referendum nie będzie, ale nie powoduje to, że podpisy i wysiłek włożony w ich zebranie był bezcelowy i pójdzie na marne. W 60 dni przy minimalnych kosztach przeprowadziliśmy konsultacje w tematach, które zgodnie ze zdaniem prezydenta Jerzego Wilka miały kosztować 250.000 zł i trwać kilka miesięcy.

W zorganizowanych przez nas konsultacjach ponad 10.000 mieszkańców osobiście wyraziło swoją opinię podpisując się na listach poparcia, a przynajmniej czterokrotnie więcej elblążan dowiedziało się, że duża grupa mieszkańców chce doprowadzić do likwidacji Straży miejskiej i przyłączyć Elbląg do Województwa pomorskiego.
Jest również faktem, że nigdy w swojej historii Urząd Miasta, przeprowadzając konsultacje nie uczynił tego tak skutecznie, angażując tak minimalne środki finansowe i uzyskując jednocześnie tak ogromny efekt końcowy.

Zbliżają się wybory, podniesione przez nas tematy są w dalszym ciągu aktualne i ważne, ich rozwiązanie będzie możliwe przez nowo powołany Samorząd i Prezydenta.

Dlatego uważamy, że każdego kandydata, który zamierza zostać Radnym i Prezydentem należy bezpośrednio pytać, jakie ma zdanie w tym temacie.

W każdym razie, My osoby reprezentujące Obywatelski Elbląg takie pytanie kandydatom będziemy zadawać. Ponadto wszystkich, którzy mają jakiekolwiek obawy, że zebrane podpisy dostaną się w niepowołane ręce pragnę uspokoić, nic takiego się nie stanie.

Po wyborach po 16 listopada, wszystkie zebrane podpisy, które są w posiadaniu Grupy inicjatywnej Obywatelski Elbląg zostaną przekazane na ręce nowo wybranej Rady Miejskiej i Prezydenta.

W tym miejscu wyrażę taką nadzieję, że wybierzemy Radę Miejską i Prezydenta, którzy swoje obietnice wyborcze i wolę mieszkańców traktuje poważnie. Kończąc apeluję do wszystkich, którzy mają jeszcze w swoim posiadaniu listy poparcia z podpisami o przeprowadzenie referendum, o ich pilne przekazanie.

Kontakt tel. 508313551 Pełnomocnik Kazimierz Falkiewicz
Elbląg referendum w Elblągu referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej likwidacja straży miejskiej
Dodano:
19
PAŹ
2014
Straż miejska działa w Nowym Targu nieefektywnie. Kwota 870 tys. zł wydawana rocznie na straż może zostać wykorzystana dużo lepiej albo zaoszczędzona - przekonują zwolennicy rozwiązania formacji.

Do urzędu miasta w Nowym Targu wpłynął wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie likwidacji zatrudniającej 13 osób straży miejskiej. Podpisało się pod nim 3 217 mieszkańców. Zdaniem inicjatorów referendum ze stowarzyszenia Wolnościowe Podhale na utrzymanie straży miejskiej miasto wydaje zbyt wiele, a strażnicy zajmują się głównie karaniem kierowców. Ich zdaniem o porządek w mieście lepiej zadba policja.

-Straż miejska ma ograniczone kompetencje i często przez to nie jest w stanie podjąć interwencji, więc utrzymanie takiej instytucji, to tylko marnotrawienie publicznych pieniędzy - twierdzi z kolei Jakub Guzik ze stowarzyszenia Wolnościowe Podhale.

Podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta, pięcioosobowe gremium ma sprawdzić, czy wniosek grupy obywateli odpowiada przepisom ustawy o referendum lokalnym. Komisja będzie musiała sprawdzić, czy wnioskodawca wywiązał się z szeregu obostrzeń np., czy wniosek wpłynął w terminie, czy zawiera stosowne pytanie referendalne bądź warianty pytań zaproponowane do wyboru oraz czy zawiera odpowiednią ilość podpisów mieszkańców popierających referendum. Jeżeli komisja radnych sprawnie przeprowadzi kontrolę wniosku i będzie on poprawny, to przeprowadzenie referendum będzie możliwe równolegle z wyborami samorządowymi. Koszty przeprowadzenia referendum mogą wynieść od 60 do 70 tys. zł.
nowy targ referendum
Dodano:
19
PAŹ
2014
Wprowadzenie odrębnych obwodów głosowania w lokalnych plebiscytach proponują posłowie z sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie ich projektu nowelizacji ustawy o referendum lokalnym. Komisja przyjęła go z jedną poprawką o charakterze legislacyjnym, którą rekomendował pierwszy prezes Sądu Najwyższego.


Projekt stanowi odpowiedź na wystąpienie rzecznika praw obywatelskich z listopada 2013 r., w którym prof. Irena Lipowicz wskazywała na lukę prawną w obowiązujących przepisach. Ustawa referendalna nie uwzględnia bowiem tworzenia odrębnych obwodów głosowania w przypadku przeprowadzania plebiscytu o charakterze lokalnym. Natomiast powoływanie takich obwodów przewiduje kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21, poz. 112 ze zm.) w przypadku wyborów parlamentarnych, prezydenckich, samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego. Celem ich zorganizowania jest ułatwienie głosowania osobom przebywającym w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych.
referendum obwody starsi niepełnosprawni
Dodano:
19
PAŹ
2014
Czy radni odrzucą wniosek w sprawie przeprowadzania referendum "śmieciowego. Będą głosować w środę na specjalnej sesji rady miasta.

Od 25 września do 3 października wybrana przez radę miasta siedmioosobowa komisja sprawdzała czy wniosek spełnia wymogi formalno-prawne. Weryfikowała m.in. ponad 3 tys. podpisów. Ponad 670 podpisów było błędnych mówi przewodnicząca Rady Miasta Urszula Bancerz.

By w ogóle doszło do referendum, jego inicjatorzy musieli zebrać, co najmniej 2439 podpisów, czyli 10 proc. liczby wyborców. ? Poprawnych było 2394 podpisów. Brakowało pełnych danych, pojawiały się błędne lub niepełne adresy oraz numery PESEL. Niektóre dane były przekreślone wymienia Bancerz. Referendum Komisja wytknęła też błędy merytoryczne.Stwierdziła, że treść pytania referendalnego jest kierunkowa, niepełna i może wprowadzać w błąd tłumaczy przewodnicząca łukowskiej rady.

Pytanie brzmi "Czy jest Pan/ Pani za obniżeniem stawek opłat za wywóz śmieci na terenie miasta Łuków tak, aby odpowiadały rzeczywistemu kosztowi, wynikającemu z umowy z PUIK oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ustawy "śmieciowej?)??. Komisja zauważyła też niespójne treści.

? W pytaniu referendalnym mowa o wywozie śmieci, a na kartach, na których zbierano głosy był zapis o opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi ? precyzuje Bancerz.

Tymczasem Sławomir Dziudzik, pełnomocnik grupy inicjatywnej i zarazem kandydat Demokracji Bezpośredniej na burmistrza, nie z wszystkimi uwagami komisji się zgadza. Tak się składa, że byłem na kilku posiedzeniach tej komisji. Nie zgadzam się np. z zakwestionowanymi podpisami, które uzupełnialiśmy o podanie nazwy miasta, czyli Łukowa. Bo mieszkańcy zapominali o tym. Pomimo tego, sądziłem, że głosów ważnych wystarczy dziwi się Dziudzik. Jeżeli radni zdecydują o odrzuceniu wniosku odnośnie referendum, skieruję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego zapowiada.

Przypomnijmy: 11 lipca Sławomir Dziudzik rozpoczął zbieranie podpisów pod wnioskiem referendalnym. Jego zdaniem stawki śmieciowe w Łukowie są zbyt wysokie. Wynoszą: 10 zł od mieszkańca za odpady segregowane i 17 zł za odpady zmieszane. Miasto podpisało też 30-miesięczną umowę z łukowskim Przedsiębiorstwem Usług i Inżynierii Komunalnej opiewającą na blisko 4,8 mln zł. Dziudzik przekonuje, że opłaty można obniżyć przynajmniej o 30 proc. We wrześniu debatował o tym z burmistrzem Dariuszem Szustkiem na antenie Katolickiego Radia Podlasie.
referendum łuków referendum śmieciowe
Dodano:
19
PAŹ
2014
Dwaj lokalni politycy wykazali się całkowitą nie znajomością prawa

Kandydat PO na prezydenta Sosnowca Arkadiusz Chęciński i radny SLD Tomasz Niedziela poinformowali w środę, że przekazali do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zawiadomienie w sprawie możliwych nieprawidłowości. do których miało dojść podczas zbierania przez stowarzyszenie Niezależni podpisów dotyczących referendum ws. budowy w Sosnowcu spalarni śmieci.

Złożyliśmy dziś stosowne zawiadomienie do GIODO. Ten zbiór danych osobowych przytaszczonych w reklamówce na sesję Rady Miejskiej budzi nasz niepokój, że dane 24 tys. mieszkańców Sosnowca mogą zostać wykorzystane w inny sposób. Mając na uwadze dobro mieszkańców, zdecydowaliśmy się na złożenie takiego zawiadomienia. Mamy nadzieję, że ta sprawa zostanie szybko sprawdzona - dodaje Tomasz Niedziela, sosnowiecki radny z SLD. O co chodzi Stowarzyszenie Niezależni od kilku miesięcy w różnych punktach Sosnowca zbierało podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie w mieście referendum ws. m.in. spalarni śmieci, ale też np. wystąpienia miasta z GZM czy budowy ścieżek rowerowych.

W miniony czwartek temat ten zagościł na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej. Po dość żenującej dyskusji, radni odrzucili wniosek o głosowanie, co nie było zresztą niespodzianką.

Co na to Niezależni - Dane były zbierane w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Organizatorzy akcji: stowarzyszenie oraz czasopismo Sosnowiczanie.net wprowadzili odpowiednie, wymagane przepisami prawa, procedury dotyczące ochrony danych osobowych, a przede wszystkim zabezpieczenia ich przechowywania oraz transportu. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane jedynie przez osoby upoważnione przez administratora danych osobowych. W trakcie akcji zbierania podpisów poparcia dla referendum nie doszło do jakichkolwiek incydentów, mogących skutkować wyciekiem danych. Po zakończeniu akcji (pokazaniu podpisów na sesji Rady Miejskiej) wszystkie zebrane listy podpisów zostały komisyjnie zniszczone. Gdy poznamy szczegóły zgłoszenia do GIODO, odniesiemy się do nich szczegółowo. Przykro nam, iż nasi rywale dokonują tego zgłoszenia w dniu inauguracji naszej kampanii. My w odróżnieniu od nich nie robimy konferencji prasowych z byle powodu, np. gdy zgłaszamy do prokuratury niszczenie (nie wiadomo przez kogo) naszych materiałów wyborczych - czytamy w oświadczeniu przesłanym nam drogą mailową.

Czytaj więcej: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/3593499,sosnowiec-lewica-i-po-donosza-do-giodo-ws-zbierania-podpisow-pod-referendum-zdjecia,1,4,id,t,sm,sg.html#galeria-material
referendum śmieciowe sosnowiec GIODO
Dodano:
10
WRZ
2014
Organizuje referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej w Elblą…gu. Kibicujemy inicjatywie.

Karta do zbierania podpisów poparcia : » http://www.elblag24.pl/87659-pobierz-formularz-do-zbierania-podpisow-w-s-referendum.html

Można również ocenić‡ siłę™ referendów i ich wpływ na wałdzę, nawet jak się nie odbędą.Tuż po tym jak zaczę™to zbierać‡ podpisy wł‚adza już reorganizuje Straż Miejską…. » http://elblag.wm.pl/217779,Straz-Miejska-ma-byc-jak-nowa.html#axzz3CuYY4GKS

To jest właś›nie najwię™ksza sił‚a referendów. Nie musisz walczyć‡ o wł‚adzę™, bo ją masz jako zwykł‚y obywatel. Wystarczy z niech skorzystać‡ aby wł‚odarze byli grzeczni i posł‚uszni.
Referendum
Elbląg referendum w Elblągu referendum w sprawie likwidacji straży miejskiej likwidacja straży miejskiej
Dodano:
10
WRZ
2014
Referendum
Elbląg referendalna… stolica… Polski.
Obywatelski Elblą…g organizuje pierwsze w Polsce referendum w sprawie przyłą…czenia się™ ich powiatu do innego województwa.
» http://www.elblag24.pl/87818-akcja-referendalna-rusza-w-miasto-elblag24-szykuje-sie-do-kolejnego-koncertu.html

Przedsię™biorcy wspierają inicjatywę™ referendum
» http://www.elblag24.pl/87833-przedsiebiorcy-wspieraja-obywatelski-elblag-punkty-handlowo-uslugowe-chca-referendum.html
elbląskie referenda referendum o zmianie województwa przyłączenie się do pomorskiego
Dodano:
10
WRZ
2014
Burmistrz straszył‚ mieszkańców przed ryzykiem udostę™pniania swoich danych na listach poparcia pod wnioskiem o referendum
Zgodnie z prawem polskim jest to legalna procedura a burmistrz zasługuje na ukaranie.
» http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3558149,spor-o-podpisy-pod-referendum-w-nowym-targu,id,t.html
przeciwko referendum nowy targ
Dodano:
25
STY
2014
Zakładają…c referendum warto na począ…tku rozważyć promocję™ pł‚atną… z użyciem wydarzenia na Facebook i reklamy w tym serwisie. Zbudowanie odpowiedniej liczby początkowej użytkowników przyś›pieszy rozpoczęcie efektu wirusowego (kuli ś›niegowej) rozprzestrzeniania się™ informacji o referendum. Napisz do nas, doradzimy Ci jak wł‚aś›ciwie promować wydarzenie. Koszt dotarcia z informacją do jednego użytkownika to okoł‚o 10 groszy. Proces pozyskiwania zajmuje trochę™ czasu - nie da się™ go przy tym poziomie cenowym zrealizowć‡ w ciągu miesią…ca. W niektórych wypadkach sprawdzi się™ także promocja za pomocą… google adwords.
Przykład referendum skutecznie wspieranego kampanią płatną… - » http://strazmiejska.warszawa.pl

Referendum
promocja referendum promocja społecznościowa zbieranie podpisów